Αμοιβαία κεφάλαια – ομόλογα - επενδυτικά προϊόντα - καταθέσεις - σε κοινό λογαριασμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - Φόρος κληρονομίας - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Τα Δικαστήρια  απασχόλησε πρόσφατα η παρακάτω υπόθεση:

    Μία οικογένεια γονείς και τα τρία παιδιά τους είχε επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και διάφορα επενδυτικά προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ. Όλα τα άνω προϊόντα ήταν κοινά δηλαδή ο καθένας τους είχε το 1/5 αυτών.

     Κάποια χρονική στιγμή απεβίωσε ο ένας συνδικαιούχος και μάλιστα η μητέρα και το μερίδιο της λόγω της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής περιήλθε κατά το ¼ στους υπόλοιπους δικαιούχους. Στην κληρονομία της θανούσης εκτός από το άνω μερίδιο υπήρχαν και άλλα κληρονομιαία στοιχεία κινητά και ακίνητα.

      ¨Όταν οι κληρονόμοι υπέβαλλαν την δήλωση φόρου κληρονομίας έκαναν σχετική υπόμνηση για τις άνω κοινές καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα σημειώνοντας ότι αυτά περιέρχονται «αυτόματα» στους συνδικαιούχους τους, χωρίς να μεσολαβεί η κληρονομική διαδοχή (αφού ήταν κοινά προϊόντα-κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ) και συνεπώς ότι αυτά δεν ανήκουν στην κληρονομία της θανούσης και συνεπώς δεν φορολογούνται με φόρο κληρονομίας. Ζήτησαν έτσι την απαλλαγή τους από τον φόρο κληρονομίας επί των συγκεκριμένων στοιχείων.

     Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. όμως είχε διαφορετική άποψη , φορολόγησε τα άνω κοινά επενδυτικά προϊόντα και κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς  και μάλιστα τόσο αυτούς που βρίσκονταν στην Ελλάδα όσο και αυτούς που βρίσκονταν στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ) χωρίς να απαντήσει στην δήλωση των κληρονόμων περί της μη φορολόγησης τους.

    Οι κληρονόμοι ακολούθησαν την διοικητική διαδικασία και προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο για να απαλλαγούν από το φόρο κληρονομίας των άνω στοιχείων , ο οποίος ανέρχονταν στο ποσό των 2.000.000,00 ευρώ περίπου.

      Το Δικαστήριο για να επιλύσει την υπόθεση έπρεπε να αποφασίσει για τα ακόλουθα ζητήματα :

α. Ποίες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο κληρονομίας για τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα;

β. Παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, για καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και μάλιστα Ελλήνων κατοίκων της ημεδαπής,;

γ. Περιλαμβάνονται οι κληρονομίες στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

δ. Παραβιάζεται ή όχι  η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων με την επιβολή φόρου κληρονομίας σε αυτά όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ;

ε. Υφίσταται ή όχι διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού ;

     

 Κατά το Δικαστήριο, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό νομοθετικό φορολογικό καθεστώς επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δηλαδή φορολογείται : 

  • η ευρισκόμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία, η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς είτε σε αλλοδαπούς
  • η ευρισκόμενη στο εξωτερικό ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου, που έχει την κατοικία του οπουδήποτε, καθώς και αλλοδαπού που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα ενώ ,
  • απαλλάσσεται από το φόρο  η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) στην οποία είχαν τεθεί πρόσθετοι όροι κατά το άνοιγμα της που προέβλεπαν την τύχη της κατάθεσης σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων εκ των συνδικαιούχων και για την αυτοδίκαιη περιέλευση της στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.
  • Η απαλλαγή αυτή ισχύει σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και ευρώ με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μονίμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής.
  • Η φορολόγηση των κοινών κεφαλαίων, επενδυτικών προϊόντων, καταθέσεων κλπ, μετά την κληρονομική διαδοχή του συνδικαιούχου,  δεν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, την αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, γιατί δεν υφίσταται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

      Μετά από αυτά το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των συγκληρονόμων που συνεχίζουν να υποχρεούνται στην πληρωμή του καθορισθέντος φόρου κληρονομίας.

     Το ζήτημα, σίγουρα θα απασχολήσει και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο , καθόσον το αντικείμενο της δίκης είναι μεγάλο (2.000.000,00 ευρώ περίπου).  Ανεξάρτητα από αυτό όμως, ξεκάθαρα γίνεται αντιληπτό ότι τα παραπάνω άτομα αν και κατείχαν κοινή περιουσία μεγάλης επιφάνειας δεν έτυχαν των σωστών συμβουλών από τους νομικούς τους συμβούλους στους οποίους πιθανόν να μην στράφηκαν για την παροχή αυτής της συμβουλής.

     Όλη η άνω διαδικασία – ταλαιπωρία αποφεύγεται αν κατά την έναρξη της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας οικονομικών προϊόντων όπως τα παραπάνω είτε πρόκειται για μεγάλα ποσά  είτε για μικρότερα ο επενδυτής/καταθέτης ζητά την γνώμη του έγκυρου νομικού συμβούλου, που κατέχει την γνώση και την ικανότητα να τον συμβουλεύει τόσο για τις κινήσεις του στο παρόν όσο και για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων στο μέλλον.

     Τo γραφείο μας  Law-Nous, διαθέτει μακρά εμπειρία σε χρηματοοικονομικά – φορολογικά θέματα προστασίας της περιουσίας και ειδικούς συνεργάτες και μπορεί να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του  σε κάθε ενδιαφερόμενο  που αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα με το χαρτοφυλάκιο του .

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πετύχετε την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διασφάλιση των συμφερόντων σας. 

     Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  :

  1. Μέσω e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  2. Mέσω τηλεφώνου : 210 3800306
  3. Μέσω επιστολής στην διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27,                                                                                                                                                                                                                 Αθήνα, Τ.Κ. 11475

                                                                    

  Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος    παρ’ Αρείω Πάγω.

     www.law-nous.gr

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ