Ο ΝΕΟΣ «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ

Από την 1η Μαρτίου 2021 τέθηκε ουσιαστικά σε ισχύ ο υπ’ αρίθμ.  4738/2020 νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας , δηλαδή « Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ » που αντικατέστησε / κατάργησε το νόμο 3588/2007 –παλαιό πτωχευτικό νόμο και από την ημερομηνία ισχύος του « όπου στον Πτωχευτικό Κώδικα γίνεται αναφορά στο, ν. 3588/2007, νοείται ο παρών νόμος» δηλαδή ο 4738/2020.

Με το νέο πτωχευτικό νόμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πολυσέλιδη αιτιολογική του έκθεση, αναδιαμορφώνεται εξ ολοκλήρου το θέμα της «πτώχευσης», της οικονομικής αδυναμίας και της απαλλαγής από χρέη των φυσικών και νομικών προσώπων και μάλιστα – και αυτό είναι το σημαντικό – ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά έχουν και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι.

Με το νέο πτωχευτικό νόμο εναρμονίζεται ξεκάθαρα η νομοθεσία μας με το ενωσιακό/ευρωπαϊκό δίκαιο (την Οδηγία 1023/2019 «περί του πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών»)  με στόχο τη διασφάλιση των βιώσιμων επιχειρήσεων .

Με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες έχουν πρόσβαση σε ικανά εργαλεία προληπτικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων τους , τα οποία στοχεύουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.  

Επιπλέον οι έντιμοι πλην όμως αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να απαλλαχθούν πλήρως από τα χρέη τους, μετά από εύλογο διάστημα. Τους προσφέρεται δηλαδή μια ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για να αναδιαρθρωθούν, να απαλλαγούν από στρεβλώσεις και αφερεγγυότητα και να πορευτούν σε μία βιώσιμη και υγιή επιχειρηματικότητα.

Όπως σαφώς ορίζεται στο άρθρο 5 του νέου νόμου ΣΚΟΠΟΣ του είναι  η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης των οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να τους επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Το πολύ σημαντικό στοιχείο του νέου νόμου είναι ότι προβλέπεται ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ στο πεδίο εφαρμογής του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 7 υπάγεται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων , κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.  Δηλαδή κάθε τέτοιο πρόσωπο μπορεί  με το νέο νόμο να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

      Έτσι σχετικά με αυτόν τον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

 • στο άρθρο 8 ότι : Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Αν η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύμβαση αναδιάρθρωσης, τα δεδομένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) χρόνια μετά την υποβολή τους.
 • Το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν – κατά τη διακριτική τους ευχέρεια - ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη με ηλεκτρονική επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της αίτησης
 • Η μη υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη εντός των προβλεπομένων προθεσμιών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής αίτησης του παρόντος άρθρου από τον οφειλέτη.
 •  Στο Άρθρο 14 ότι μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη.
 • Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης.
 • Στο άρθρο 15 ότι σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης ο οφειλέτης καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση και το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση.
 • Σε περίπτωση που παρά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
 •  Στο άρθρο 16 ότι αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.
 • Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης.
 • Με την κοινοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη.
 •  Στο άρθρο 19 ότι με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται σε πιστωτή, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον αυτού για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τήρησής της.
 • Αν κατά τον χρόνο επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το παρόν, εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που ρυθμίστηκε, επισπευδόμενη από πιστωτή, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης του πιστωτή σχετικής βεβαίωσης.

 Στo γραφείο μας  Law-Nous, διαθέτουμε την κατάλληλη νομική γνώση και την εμπειρία ώστε να προστατεύσουμε αυτόν που προσέρχεται σε εμάς για την λύση τέτοιων υποθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πετύχετε την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διασφάλιση των συμφερόντων σας. 

     Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  :

 1. Μέσω e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Mέσω τηλεφώνου : 210 3800306
 3. Μέσω επιστολής στην διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27,                                                                                                                                                                                                                 Αθήνα, Τ.Κ. 11475

                                                                    

  Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος    παρ’ Αρείω Πάγω.

     www.law-nous.gr

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ