Ασφαλιστικά Μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας - Απειλητική συμπεριφορά υιού σε μητέρα - Χρήση ναρκωτικών ουσιών - Απαγόρευση επικοινωνίας υιού  με μητέρα  - Μετοίκηση ενηλίκου τέκνου από την οικία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν απειλητικής συμπεριφοράς ενηλίκου τέκνου προς την μητέρα του (λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών) και απαγόρευση να της απευθύνει το λόγο (προσωπικά δια ζώσης, τηλεφωνικά κ.ο.κ) και να έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μαζί της, να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των τριών (03) μέτρων, να επισκέπτεται την οικία της, να απέχει από την εκτόξευση ύβρεων και απειλών εναντίον της. Απόρριψη αιτήματος για μετοίκηση του υιού από την οικία της, γιατί δεν νομιμοποιείται ενεργητικά (η μητέρα), καθόσον αυτό είναι δικαίωμα αποκλειστικά των συζύγων.

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1395/2015
 
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
 
Απόσπασμα:
 
 Με την…… υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, επικαλείται ότι ο καθ’ ου, υιός ο οποίος είναι εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες, προσέβαλε την προσωπικότητά της με το να εκδηλώνει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά με απειλές, εξυβρίσεις και χειροδικίες σε βάρος της καθώς και με το να αφαιρεί χρήματα και αντικείμενα από την οικία της εξαιτίας των οποίων περιάγεται σε τρόμο και ανησυχία, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση. Ζητεί δε, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση του καθού από την οικία της, να απαγορευθεί στον καθ’ ου α) να της απευθύνει το λόγο (προσωπικά δια ζώσης, τηλεφωνικά κ.ο.κ) και να έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μαζί της εν γένει, β) να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, να επισκέπτεται ή παρακολουθεί την οικία της, να αφαιρεί χρήματα ή και αντικείμενα από την οικία της, να την υβρίζει και να την απειλεί με οιονδήποτε τρόπο. Ζητεί, τέλος, να απειληθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός [1] έτους και χρηματική ποινή τριών (3.000) ευρώ και να καταδικασθεί στα δικαστικά της έξοδα….
Το αίτημα περί μετοίκησης του καθ’ ου υιού της αιτούσας από την οικία της τυγχάνει απορριπτέο προεχόντως ως απαράδεκτο, διότι η αιτούσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικά, καθόσον αυτό είναι δικαίωμα αποκλειστικά των συζύγων.
Κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή  είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1394, 1395 Α.Κ. και 682 παρ. 1 και 735 Κ.Πολ.Δικ.
Από την κατάθεση της μάρτυρος …., που εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, την ανωμοτί κατάθεση του καθ΄ ου, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από αυτά που οι ίδιοι συνομολογούν με τα έγγραφα σημειώματά τους και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, πιθανολογήθηκαν, τα εξής: Η αιτούσα έχει αποκτήσει από το γάμο της με τον ήδη αποβιώσαντα σύζυγο της δυο τέκνα, μεταξύ αυτών και τον καθ΄ ου, ηλικίας 29 ετών.    
Ο καθ΄ ου εξαιτίας ……… ναρκωτικών ουσιών εκδηλώνει  επιθετική συμπεριφορά προς τη μητέρα του με απειλές, εξυβρίσεις σε βάρος της εξαιτίας της οποίας η αιτούσα περιάγεται σε τρόμο και ανησυχία……… πιθανολογήθηκε ότι ο καθ΄ ου στην προσπάθεια του να αποσπάσει χρήματα από την αιτούσα μητέρα του για την λήψη της απαιτούμενης ημερήσιας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών που λαμβάνει  επιτίθεται φραστικά στη μητέρα του με ύβρεις και απειλές και προκαλεί φθορές επίπλων και αντικειμένων της οικίας της, όπως συνέβη το μήνα ……. του έτους 2015…..με τη συμπεριφορά του αυτή ο καθ’ ου πιθανολογείται ότι προσέβαλλε την προσωπικότητά της αιτούσας  στις ειδικότερες εκφάνσεις της τιμής και της αξιοπρέπειας της. Τέλος, πιθανολογήθηκε και η συνδρομή περιπτώσεως κατεπείγοντος προς προστασία της ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης της αιτούσας. Πρέπει, επομένως, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση με τη λήψη των κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων τα οποία συνίστανται στην επιβολή προς τον καθ’ oύ της υποχρέωσης να παύσει κάθε προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας της αιτούσας και ειδικότερα να  απαγορευτεί στον καθ’ ου να της απευθύνει το λόγο (προσωπικά δια ζώσης, τηλεφωνικά κ.ο.κ) και να έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μαζί της εν γένει,  να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των τριών (03) μέτρων, να επισκέπτεται την οικία της, να απέχει από την εκτόξευση ύβρεων και απειλών κατά της αιτούσας. Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα, ειδικότερα στο διατακτικό. Πρέπει, επίσης, να απειληθεί κατά του καθ΄ ου προσωπική κράτηση μέχρι ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης αυτής. ………….
 
                         
Aντίγραφο απόφασης
Μαρία Ροκάνη
Δικηγόρος