ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α. Οποιαδήποτε συμφωνία παραίτησης από την νόμιμη διατροφή για το μέλλον είναι άκυρη και δεν δεσμεύει το Δικαστήριο, καθώς προσκρούει σε κανόνα δημόσιας τάξης κατά τη διάταξη του άρθρου 1499 παρ. 1 ΑΚ, τούτο δε ισχύει είτε η παραίτηση γίνεται με αντάλλαγμα, είτε χωρίς αυτό, είτε για ορισμένο χρόνο είτε χωρίς χρονική οριοθέτηση, είτε είναι καθαρή είτε υπό αίρεση
Β. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων σε διαφορές διατροφών και ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, λόγω της συζυγικής σχέσης των αντιδίκων συ συμψηφίζονται (άρθρο 179 εδάφιο α’ και 191 παρ. 2 του KΠολΔ)

Η απόφαση που ακολουθεί, σε πλήρες κείμενο, αντιμετώπισε εκτός των θεμάτων του καθορισμού της προσωρινής διατροφής, προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας του κοινού ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, της προσωρινής ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής κατοικίας και της επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το τέκνο του και το θέμα της προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας των διαδίκων με την οποία η μητέρα (αιτούσα) παραιτήθηκε για το μέλλον από δικαιώματα διατροφής του τέκνου της. Το δικαστήριο έκρινε εφαρμόζοντας ορθά την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1499 παρ. 1 του Α.Κ. που ορίζει ότι: « Παραίτηση από τη διατροφή για το  μέλλον δεν ισχύει», ότι η συμφωνία αυτή των διαδίκων ήταν άκυρη γιατί αφορούσε μελλοντικές διατροφές του δικαιούχου της διατροφής τέκνου και δεν την δέχθηκε. Έτσι η απόφαση που εκδόθηκε επιδίκασε διατροφή στο γονέα στον οποίο ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου την οποία ο μεν υπόχρεος όφειλε να καταβάλει ο δε γονέας που είχε την επιμέλεια του τέκνου όφειλε να εισπράττει για λογαριασμό του τέκνου. 

ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΑΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης
……./2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                                               ------------
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Μυλωνά Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις ….-2014, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: ……………, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττική, οδός ………. αρ. …, ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της Δημητρίου ……. του οποίου, ασκεί προσωρινά την επιμέλεια, η οποία εμφανίστηκε στο δικαστήριο με την πληρεξουσία δικηγόρο της ………..
ΤΟΥ ΚΑΘ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ………..του ………. κατοίκου  Πετρουπόλεως Αττικής οδός …. αρ…, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του …………..
Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από ……. αίτηση της με ΓΑΚ ……/2013 και ΑΚΔ ……./2013, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο έκθεμα. Ο καθ ου η αίτηση-ανταιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από …..-2014 ανταίτηση που άσκησε πριν από την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αμφοτέρων των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι με τον καθ ου η αίτηση έχει αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνον τον Δημήτριο, εκτός γάμου, αναγνωρισθέν ως γνήσιο φυσικό τέκνο δυνάμει της με αριθμό …….. πράξης της συμβολαιογράφου  …………….. Ότι ακολούθως με τον καθ ου τέλεσε νόμο πολιτικό γάμο την …….., στο Δημαρχείο Πετρούπολης Αττικής. Ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπασθεί από τις 05-03-2012 και έκτοτε η αιτούσα διαμένει με το ανήλικο τέκνο τους, του οποίου ασκεί την επιμέλεια για την οποία στο παρελθόν είχε υπογραφεί το από 28-02-2012 μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό. Με βάση αυτό το ιστορικό, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης της με τον καθ ου η αιτούσα ζητά, όπως παραδεκτώς περιόρισε το αίτημα της πως προς το ποσό της οφειλόμενης διατροφής : α) να ανατεθεί σε αυτή προσωρινή άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους, β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ ου να καταβάλλει διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων που διαμένει μαζί της και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, το συνολικό ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως γ) να διαταχθεί η προσωρινή παραχώρηση σε αυτήν της χρήσης της οικογενειακή τους κατοικίας που βρίσκεται στην Πετρούπολη Αττικής, οδός …….αρ…. και τέλος να καταδικαστεί ο καθ ου στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης. Η αίτηση, με αυτό το περιεχόμενο αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρο 682, 683 παρ. 1 και 22 του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 345, 346, 1510, 1511, 1512, 1513, 1541, 1518, 1389, 1390, 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499 ΑΚ 176, 728 παρ. 1 και 2, 735, KΠολΔ. Κατόπιν τούτων, η υπό  κρίση αίτηση, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Ο καθ ου η αίτηση με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο ακροατήριο, άσκησε ανταίτηση με την οποία ζητεί να ρυθμισθεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ως άνω ανήλικο τέκνο του. Η υπό κρίση ανταίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου  κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682,683 παρ. 1 και 22 του KΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ. Πρέπει, επομένως συνεκδικαζόμενη με την ως άνω αίτηση, λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 246 του ΚΠολΔ), να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από την εκτίμηση των ανωμοτί καταθέσεων των διαδίκων, και από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι απέκτησαν από την εκτός γάμου σχέση τους ένα ανήλικο τέκνο, τον Δημήτριο, ο οποίος γεννήθηκε στις ………… και τον οποίο ο καθ ου η αίτηση -ανταιτών αναγνώρισε ως δικό του τέκνο συναινούσας της αιτούσας - καθ ης η ανταίτηση δυνάμει της με αριθμό ……….. πράξης της συμβολαιογράφου ……. Ακολούθως οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …….., στο Δημαρχείο Πετρούπολης Αττικής, με αποτέλεσμα το τέκνο τους να έχει απέναντι σε αυτούς και τους συγγενείς τους ως προς όλα τη θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο των γονέων του (άρθρα 1475, 1473 Κ). Περαιτέρω η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων έχει διασπαστεί από τις 05-3-2012, οπότε ο καθ ου αποχώρησε από τη συζυγική στέγη που βρίσκεται στην Πετρούπολη Αττικής, οδός ………………..αρ. … και έκτοτε η αιτούσα διαμένει με το ανήλικο τέκνο τους, του οποίου ασκεί έκτοτε εν τοις πράγμασι την επιμέλεια σύμφωνα και με το από 28-02-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων, το οποίο υπογράφηκε με αφορμή την υποβολή αίτηση τους ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) περί συναινετικής λύσεως του υφιστάμενου γάμου τους και το οποίο όμως (ιδιωτικό συμφωνητικό δεν επικυρώθηκε από το δικαστήριο, καθώς η προσδιορισθείσα για τις ….-2012 συζήτηση της υπόθεση ματαιώθηκε και ουδέποτε επαναφέρθηκε εκ νέου προς συζήτηση και έκδοση απόφασης, Η αιτούσα μητέρα του ως άνω ανηλίκου ασκεί σωστά τα καθήκοντα της, έχει επιδείξει μέχρι τώρα αμέριστη αγάπη και στοργή γι αυτό και ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών του και ικανότητα για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του. Συνεπώς, το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμελείας αυτού στη μητέρα του, στο οποίο συναινεί και ο καθ ου. Ο τελευταίος συνομολογεί τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αίτηση που έχει ασκηθεί σε βάρος του, ως προς το περί διατροφής αίτημα της αιτούσας ενεργούσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους όπως αυτό περιορίσθηκε στο ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ακροατήριο ο ίδιος και το από 16-12-2013 πρακτικό συμβιβασμού που προσκόμισαν οι διάδικοι. Έτσι, πιθανολογείται ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο, δεν έχει περιουσία και εισοδήματα και φυσικά λόγω της ηλικίας του, δεν μπορεί να εργαστεί προσοδοφόρα για το λόγο αυτό πρέπει η υπό κρίση αίτηση ως προς το περί διατροφή αίτημα της όπως περιορίσθηκε, να γίνει δεκτή και ως κατ ουσίαν βάσιμη  και να υποχρεωθεί ο καθ ου η αίτηση, πατέρας του ως άνω ανηλίκου τέκνου, να καταβάλει στην αιτούσα, μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή για λογαριασμό του ως άνω ανήλικου τέκνου, το συνολικό ποσό των 250 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως. Οι διάδικοι συμφώνησαν να εξαρτήσουν την υποχρέωση καταβολής της νόμιμης διατροφή από την παράδοση του διαμερίσματος που αποτελεί τη συζυγική στέγη στον καθ ου ιδιοκτήτη του μέχρι την …-12-2014, πλην όμως οποιαδήποτε συμφωνία παραίτησης από την νόμιμη διατροφή για το μέλλον είναι άκυρη και δεν δεσμεύει το Δικαστήριο, καθώς προσκρούει σε κανόνα δημόσιας τάξης κατά τη διάταξη του άρθρου 1499 παρ. 1 ΑΚ, τούτο δε ισχύει είτε γίνεται με αντάλλαγμα, είτε χωρίς αυτό, είτε για ορισμένο χρόνο είτε χωρίς χρονική οριοθέτηση, είτε είναι καθαρή είτε υπό αίρεση (Β. Βαθρακοκοίλης ΕΡΝΟΜΑΚ, 2004, τόμος Ε΄, άρθρο 1499 παρ. 4, σελ 822). Εξάλλου λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των διαδίκων δημιουργήθηκα εντάσεις που οδήγησαν στο παρελθόν τον καθ ου στην άσκηση της από 09-12-2010 (ΑΚΔ …../2010 ) αίτησης του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου περί μετοίκησης της καθ ης από τη συζυγική εστία και ανάθεσης της επιμελείας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων σε αυτόν, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό …./2012 απορριπτική απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και ότι αργότερα, το Φεβρουάριο του έτους 2013, σημειώθηκαν επεισόδια σωματικής και λεκτικής βίας εις βάρος της αιτούσας και μάλιστα προς αποφυγή μεγαλύτερης οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων και δημιουργίας απρόβλεπτων καταστάσεων να διατάξει προσωρινά την αποκλειστική παραχώρηση στην αιτούσα της ως άνω αναφερθείσας συζυγικής στέγης των διαδίκων, από την ποια μετοίκησε ο καθ ου, όπως προεκτέθηκε την 05-3-2012. Στην κρίση αυτή άγεται το Δικαστήριο εκτιμώντας ότι ο καθ ου διαθέτει και άλλη κατοικία στην ίδια πόλη στην οποία ήδη έχει μετεγκατασταθεί προσωρινά μετά τη διάσπαση του εγγάμου βίου των διαδίκων, σε αντίθεση με την αιτούσα που δεν διαθέτει άλλη κατοικία, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο ανωτέρω αίτημα της αιτούσας συναινεί ο καθ ου. Τέλος, ως εκ περισσού υπομνήσκεται ότι το ασφαλιστικό αυτό μέτρο, εφόσον δεν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζει το Δικαστήριο της κύριας δίκης κρίνει θετικά ή αρνητικά επί της ουσίας της υπόθεσης (695ΚΠολΔ) και όχι μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο προσκομιζόμενο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων (…..-2014). Περαιτέρω το Δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, το οποίο επιβάλλει να επικοινωνεί με τον πατέρα του , ώστε να μην αποξενωθεί ψυχικά από αυτόν, λαμβανομένης υπόψη κι της ανάγκης να παρακολουθεί αυτός την ανατροφή του, τη διαπαιδαγώγηση του, την εκπαίδευση του, την πορεία της υγείας του, κρίνει ότι ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου πρέπει να επικοινωνεί με αυτό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, συναινούσης στην ανωτέρω ρύθμιση και της καθ ης η ανταίτηση-μητέρας του. Τέλος ο ανταιτών- καθ ου η αίτηση θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από την οικία της μητέρας του και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την συμφωνημένη ώρα, εφόσον η μητέρα διαμένει στην Αττική, διαφορετικά η τελευταία θα παραδίνει το ανήλικο τέκνο στην οικία του πατέρα του και θα το παραλαμβάνει από το ίδιο μέρος κατά τη συμφωνημένη ώρα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση, όπως περιορίσθηκε κατά το ποσό της οφειλόμενης διατροφής, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των διαδίκων και πρέπει: α) να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου στην αιτούσα, β) να υποχρεωθεί ο καθ ου η αίτηση, πατέρα του ως άνω ανηλίκου να καταβάλλει στην αιτούσα, μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του το συνολικό ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας και γ) να διαταχθεί η προσωρινή παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής κατοικίας, που βρίσκεται στην Πετρούπολη Αττικής, οδός ……………. αρ. …., στην αιτούσα. Περαιτέρω η ασκηθείσα ανταίτηση στο ακροατήριο πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ ουσίαν και να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ ου -ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο, του όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, λόγω της συζυγικής σχέσης τους (άρθρο 179 εδάφιο α’ και 191 παρ. 2 του KΠολΔ) και να οριστεί σε κάθε διάδικο προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση από την δημοσίευση της παρούσας, κατ’ άρθρο 693 του KΠολΔ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από ……..-2013 (ΓΑΚ ……/2013 ΑΚΔ …./2013) αίτηση και την από ασκηθείσα στο ακροατήριο από ….-2014 ανταίτηση. Δέχεται την αίτηση.
Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου Δημητρίου …… στην αιτούσα μητέρα του
Υποχρεώνει τον καθ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ μηνιαίως με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως.
Διατάσσει την προσωρινή παραχώρηση της χρήση της οικογενειακής κατοικίας, που βρίσκεται στην Πετρούπολη Αττικής , οδός ….. αρ…., στην αιτούσα.
Δέχεται την ασκηθείσα στο ακροατήριο ανταίτηση.
Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντα με το ανήλικο τέκνο του Δημήτριο και καθορίζει να επικοινωνεί με αυτό ως εξής: α) κάθε Τετάρτη από ώρα 18.00 έως κι ώρα 20.00 β) το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως κι ώρα 19.00 της Κυριακής, γ) τις εορτές των Χριστουγέννων επτά μέρες εναλλάξ το ένα έτος από 24-12 έως κι 30-12 και το επόμενο από 31-12 έως και 06-01 αρχής γενομένης για το τρέχον έτος από 31-12 έως και 06-01, δ) τις εορτές του Πάσχα το ένα έτος από Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Πάσχα κι το άλλο έτος από Δευτέρα της Διακαινησίμου έως και την Κυριακή του Θωμά, αρχής γενομένης για το έτος 2014 από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου έως και Κυριακή του Θωμά, ε) το Καλοκαίρι 25 ημέρες από 01-8 έως και 25-8 . Τέλος ο ανταιτών-καθ ου η αίτηση θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από την οικία της μητέρας του και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την συμφωνημένη ώρα, εφόσον η μητέρα διαμένει στην Αττική, διαφορετικά η τελευταία θα παραδίδει το ανήλικο τέκνο στην οικία του πατέρα του και το παραλαμβάνει από το ίδιο μέρος κατά τη συμφωνημένη ώρα.
Ορίζει στους διαδίκους προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση , από τη δημοσίευση της παρούσας.
Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις …..2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                       (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ