Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Νόμου 4342/2015 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Πολιτεία,  ώστε να συμβαδίσει η εγχώρια νομοθεσία με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπου κάποιοι από τους θεσμούς του εργασιακού δικαίου είναι σαφώς πιο προηγμένοι , οι εργαζόμενοι γονείς ανηλίκου τέκνου στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα -ανεξαρτήτως φύλου (άρα και οι άντρες ) –--- ανεξαρτήτως του είδους και της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας,  ανεξαρτήτως αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται --- είναι δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού .

2.    Αυτό ισχύει και για τους θετούς γονείς (αυτούς που έχουν υιοθετήσει) αλλά και για τους αναδόχους γονείς.

3.    Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς να έχει τελεσθείς γάμος των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

4.   Η άδεια χορηγείται στους γονείς έπειτα από κοινή δήλωση τους προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους. Με την αίτηση τους δηλώνουν και ποιος από τους δύο τους θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν.

5.   Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.

6.   Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων και κανονισμών εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.

 Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος

www.law-nous.gr